ഫാക്ടറി ടൂർ

ചെംഗ്ഡു ഡുവോലിൻ ഇലക്ട്രിക് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്.